USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA I PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Molimo da pre početka korišćenja internet stranice www.akcije24.rs, kao i pre svake kupovine na našem sajtu pažljivo pročitate Uslove korišćenja sajta, kao i Pravila zaštite podataka o ličnosti.

Prodavac, Pablik Media Viral doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 93, sprat: 1, broj stana: 5, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21845574, PIB: 113323885, zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove.

Napominjemo da svakom upotrebom našeg sajta pristajete na u tom trenutku objavljene Uslove korišćenja sajta tj. da se smatra da ste Uslove pažljivo pročitali i razumeli, te da ste pristali da naš sajt koristite na način i pod ovde propisanim Uslovima.

INFORMACIJE KOJE SADRŽE OVI USLOVI

U nastavku ovog teksta možete da se informišete o svim relevantnim pitanjima u vezi sa upotrebom našeg sajta, a naročito o sledećem:

PODACI O PRODAVCU

Kupovinom na našem sajtu stupate u ugovorni odnos sa sledećim pravnim licem kao prodavcem:

USLOVI ONLINE KUPOVINE PROIZVODA NA NAŠEM SAJTU

Kupovinu na našem sajtu možete da izvršite kao gost na našem sajtu.

Prilikom svake kupovine dostupni su vam sledeći podaci o proizvodu:

Prilikom odabira proizvoda koje želite da kupite na našem sajtu istovremeno su vam dostupni i podaci o cenama i ukupnoj vrednosti željene kupovine.

Prihvatanjem opcije „PORUČI“ vi potvrđujete da ste saglasni da izvršite kupovinu u svemu u skladu sa Uslovima objavljenim na našem sajtu.

U trenutku kada odaberete proizvod i prihvatite način plaćanja (pouzeću, prilikom dostave), smatra se da ste zaključili ugovor o prodaji sa nama u svemu u skladu sa uslovima objavljenim na našem sajtu i opcijama koje ste odabrali.

Po prijemu uplate, mi ćemo vam dostaviti i odgovarajuću potvrdu o plaćanju sa svim relevatnim podacima o izvršenoj kupovini, kao i sva prateća obaveštenja predviđena važećim propisima, a sve na kontakt imejl koji ste nam dali prilikom kupovine na našem sajtu.

Podatke o vašoj kupovini čuvamo u svemu u skladu sa Pravilima zaštite podataka o ličnosti i važećim propisima.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti gotovinskim plaćanjem (pouzećem, prilikom preuzimanja).

Na vašu imejl adresu ćete dobiti informaciju da je vaša porudžbina primljena i da istu možete očekivati u rokovima definisanim u delu „NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA“, a plaćanje ćete izvršiti prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe.

NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA

Nakon što ste uspešno kupili proizvod na našem sajtu, vaša porudžbina se nalazi u statusu obrade, a nakon obrade iste na vašu imejl adresu će stići potvrda o uspešno obavljenoj kupovini i svim detaljima transakcije. Period obrade porudžbine traje 3-5 radnih dana.

Proizvodi mogu biti dostavljeni dostavom na željenu adresu kurirskom službom (Bex kurirska služba ili bilo koja kurirska služba sa kojom Prodavac sarađuje).

Dostava proizvoda je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Trudićemo se da svaku isporuku proizvoda koji ste kupili na našem sajtu izvršimo u roku od 30 dana od dana kupovine, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

Sve isporuke vršimo putem kurirske službe.

Za potrebe isporuke, vaša adresa za dostavu i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

Troškove isporuke proizvoda snosi kupac u celosti.

Ukoliko isporuka proizvoda nije moguća iz bilo kojih razloga, mi ćemo vas o tome obavestiti bez odlaganja tj. u najkraćem mogućem roku, a preko kontakata koje ste nam dostavili prilikom kupovine proizvoda.

U trenutku prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba potrebno je da ambalažu i sam proizvod pregledate, te da nas bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od prijema proizvoda obavestite o svim uočenim eventualnim nedostacima (oštećenje sadržaja ili umanjenje sadržine pošiljke, kao i oštećenja ambalaže) i to tako što ćete uslikati uočene nedostatke, te nam dostaviti fotografije. Ukoliko ste eventualne nedostatke uočili prilikom uručenja pošiljke potrebno je da istovremeno o istim obavestite i predstavnika kurirske službe koja vrši dostavu proizvoda. Prilikom preuzimanja oštećene ambalaže i robe od strane kurirske službe neophodno je da:

SKLAPANJE

Nameštaj se samostalno sklapa, montažu radite vi, komadi nameštaja se ne šalju sastavljeni. Dobićete i uputstvo za montažu, sa kojim je ista vrlo laka i jednostavna.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Kao prodavac robe, u skladu sa važećim propisima, odgovaramo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda kupcu (što smatramo trenutkom prelaska rizika na potrošača-kupca). Ovaj rok ne teče u periodu u kojem vršimo izmene ili popravke proizvoda u cilju otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko isporučeni proizvod nije saobrazan kupljenom imate pravo da nam izjavite reklamaciju, te da zahtevate opravku ili zamenu proizvoda, bez naknade, a ukoliko to nije moguće, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ukoliko je nesaobraznost robe neznatna, nemate pravo da zahtevate raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom samo uz vašu izričitu sаglasnost.

Mi kao prodavac snosimo sve troškove otklanjanja uzroka opravdanih reklamacija.

Ukoliko ste sami uzrokovali nedostatak na proizvodu, nemate pravo na reklamaciju.

Reklamaciju možete da izjavite:

sve uz obaveznu dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini, a na naš zahtev radi provere opravdanosti vašeg zahteva za reklamaciju, potrebno je da dostavite i proizvod na koji se odnosi reklamacija na uvid.

Mi ćemo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i dalje postupiti u skladu sa važećim propisima.

Naš odgovor na vašu reklamaciju će da sadrži: odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana,odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko se saglasite sa našim predlogom, mi ćemo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i dodatnom roku za rešavanje reklamacije i zamolićemo za vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju raskida ugovora, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas za proizvod u odnosu na koji ste izjavili reklamaciju.

Povraćaj sredstava isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika karticeodnosno na račun koji Potrošač navede u zahtevu za reklamaciju.

U slučaju raskida ugovora, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja.

Vraćanje proizvoda vršite putem kurirske službe ili na drugi adekvatan način, na našu adresu: ul. Školska br. 8-10, Ub, 14210 Ub, a mi ćemo da snosimo opravdane troškove vraćanja proizvoda.

PRAVO NA ODUSTANAK

Svaka kupovina na našem sajtu (www.akcija24.rs) se smatra kupovinom tj. prodajom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2021).

Imate pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim obaveze da platite troškove vraćanja proizvoda na adresu:ul. Školska br. 8-10, Ub, 14210 Ub, a mi ćemo da snosimo opravdane troškove vraćanja proizvoda (u daljem tekstu: odustanak).

Ukoliko želite da iskoristite svoje pravo na odustanak od ugovora, potrebno je da nam dostavite izjavu o odustanku u gorenavedenom roku.

Izjavu o odustanku možete da nam dostavite:

a u svakom slučaju potrebno je da izjavu o odustanku svojeručno potpišete i da nam na uvid dostavite račun za kupljeni proizvod.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam je poslata, ali je na vama teret dokazivanja da ste nam istu poslali blagovremeno.

U slučaju prijema potpune i blagovremene izjave o odustanku, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas po osnovu kupovine od koje ste odustali.

Povraćaj sredstava vršimo kada primimo proizvod koji se vraća ili dokaz da ste nam poslali isti proizvod u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Povraćaj sredstava isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice odnosno na račun koji potrošač navede u zahtevu za reklamaciju.

U slučaju odustanka, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslali izjavu o odustanku.

Vraćanje proizvoda vršite na našu adresu: ul. Školska br. 8-10, Ub, 14210 Ub i u vezi sa tim snosite direktne troškove vraćanja proizvoda.

Vi ste isključivo odgovorni za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

PRAVA NA SADRŽAJU SAJTA

Pablik Media Viral doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 93, sprat: 1, broj stana: 5, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21845574, PIB: 113323885, je isključivi i jedini vlasnik celokupnog tekstualnog, video i audio sadržaja koji je objavljen ili u budućnosti bude objavljen na internet stranici www.akcija24.rskao i svih programskih rešenja (software), osim kada je to izričito navedeno drugačije.

Korišćenjem našeg sajta ne stičete bilo kakva prava na internet stranici www.akcija24.rs.

Izričito je zabranjeno:

i isto predstavlja povredu prava intelektualne svojine Pablik Media Viral doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 93, sprat: 1, broj stana: 5, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21845574, PIB: 113323885.

ZABRANJENA PONAŠANJA NA SAJTU

Prilikom korišenja našeg sajta zabranjeno je:

Ukoliko smatramo da ste prekršili gorenavedenu zabranu ili bilo koji važeći propis, bićemo prinuđeni da vam onemogućimo kupovinu na našem sajtu kako bismo sprečili zloupotrebu podataka trećih lica i zloupotrebu našeg sajta u nezakonite svrhe.

Molimo da se na sledećem (linku) informišete na koji način i u koju svrhu vršimo obradu podataka o ličnosti koje ostavite na našoj internet stranici.

NAČIN KONTAKTIRANJA KUPACA

Uvek kada je to moguće kontaktiraćemo vas putem imejl adrese koju unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Prilikom isporuke i u slučaju potrebe zadržavamo pravo da vas kontaktiramo i telefonskim putem na broj telefona koji unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Za potrebe isporuke, vaša adresa i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku proizvoda, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

KONTAKT PODACI PRODAVCA

Ukoliko imate pitanje ili sugestiju, možete u svakom trenutku da nam se obratite na sledeći način: